HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2020 "CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM, PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Trang nhất » Văn bản » Kế hoạch

Kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động và xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư vững mạnh, giai đoạn 2018 - 2022

Thứ ba - 05/11/2019 01:27
Kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động và xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư vững mạnh, giai đoạn 2018 - 2022

Kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động và xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư vững mạnh, giai đoạn 2018 - 2022

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC
***
Số:  53 -KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Sa Đéc, ngày  31 tháng 7 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn
giai đoạn 2018 - 2022
-----------
Căn cứ hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 về việc hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 – 2022 và kế hoạch số: 65-KH/TĐTN-TCKT, ngày 09/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 - 2022;
Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và chi đoàn trên địa bàn dân cưu đạt chuẩn giai đoạn 2018, 2022, cụ thể như sau:
I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở gắn với triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng các Chi đoàn đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra, giúp cho Chi đoàn luôn luôn vững mạnh, là nền tảng vững chắc trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
- Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ Đoàn các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Phải thể hiện ý chí quyết tâm củng cố Chi đoàn trên địa bàn dân cư vững mạnh.
- Công tác triển khai thực hiện phảo đảm bảo tính tập trung đồng bộ và mang lại hiệu quả rộng khắp các cơ sở Đoàn trong toàn thành phố.
II/. NỘI DUNG THỰC HIỆN
A/. XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”    
1/. Đối tượng áp dụng:
Áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2/. Nội dung:
2.1/. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị
- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả trên mạng xã hội (Zalo, facebook, Youtube,…)
- Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; Có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hàng năm vào hồ sơ đoàn viên; Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, Chương trình rèn luyện đoàn viên; Quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên,…
- Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để giúp đỡ.
- Chủ động phổ biến tới đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
- Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.
2.2/. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác
- Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của đoàn cấp trên.
- Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.
- Chủ động chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ.
- Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).
- Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình: trong phát triển, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.
 2.3/. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan:
- Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. 
- Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.
- Chủ động phối hợp với chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, Chi ủy (khóm, ấp) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.
B/. XÂY DỰNG CHI ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ ĐẠT CHUẨN
1/. Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn là thể hiện ý chí quyết tâm của các cấp bộ đoàn trong toàn Thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên. Chi đoàn đạt chuẩn là Chi đoàn có phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, tạo được môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phấn đấu đến năm 2022 có ít nhất 90% Chi đoàn trên địa bàn dân cư trong toàn Thành phố đạt chuẩn theo các tiêu chí đề ra và giữ vững trong những năm tiếp theo.
2/. Các tiêu chí phấn đấu xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn:
Việc xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn cần đạt các tiêu chí như sau:
- Tiêu chí 1: Không có đoàn viên vi phạm pháp luật.
- Tiêu chí 2: Có ít nhất một mô hình hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế (nếu là Tổ hợp tác thì hoạt động theo Nghị định 151/CP hoặc các Nghị định sửa đổi, bổ sung trên cơ sở NĐ 151/CP), hoặc giới thiệu cho Đoàn viên có việc làm ổn định (ít nhất 05 đoàn viên, thanh niên).
- Tiêu chí 3: Có ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện, có ít nhất 05 thành viên. Hàng năm đều có đăng ký và thực hiện hoàn thành ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên phù hợp với nhiệm vụ tại địa phương.
- Tiêu chí 4: Hàng năm đều có kết nạp ít nhất 05 đoàn viên trở lên đảm bảo đúng quy trình, có giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (được Đoàn cấp trên ra Nghị Quyết giới thiệu).
- Tiêu chí 5: Duy trì sinh hoạt ít nhất 08 lần trên năm, có biên bản họp đầy đủ, đoàn vụ, đoàn tịch thực hiện đảm bảo theo quy định, thu đoàn phí đạt 100%. Hàng năm đều phải tổ chức Đại hội Chi đoàn theo Điều lệ quy định.
- Tiêu chí 6: Tổ chức cho Đoàn viên tham gia ít nhất 02 hoạt động văn hóa văn nghệ hoặc thể dục thể thao.
- Tiêu chí 7: Bí thư Chi đoàn có hoàn cảnh kinh tế gia đình ổn định, được tập huấn nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn và nắm bắt cơ bản chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ thanh niên.
3/. Thời gian thực hiện:
Chia làm 03 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Phấn đấu đến cuối năm 2019, mỗi xã, phường Đoàn xây dựng đạt ít nhất 75% Chi đoàn trên đia bàn dân cư đạt các tiêu chí trên.
- Giai đoạn 2: Đến cuối năm 2021 mỗi xã, phường Đoàn xây dựng đạt ít nhất 90% Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt cac tiêu chí trên.
- Giai đoạn 3: Đến giữa năm 2022 tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết mô hình xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022.
4/. Giải pháp thực hiện:
4.1/. Giải pháp chung:
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về tầm quan trọng của công tác xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn.
- Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt phải hiểu đầy đủ ý nghĩa, mục tiêu và các nội dung, giải pháp của kế hoạch. Có hình thức triển khai đầy đủ đến tận cơ sở, nhằm tạo sự thống nhất và hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Không để xảy ra trường hợp các chủ trương của Đảng, của Đoàn cấp trên không đến được cơ sở, làm ảnh hưởng đến tính hiệu quả của phong trào.
- Đoàn cấp xã (tương đương) trở xuống cần cụ thể hóa và đưa thành chỉ tiêu trong chương tình thi đua của cấp mình, đồng thời quan tâm thẩm định, hướng dẫn các Chi đoàn về cách thức thực hiện. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm tạo động lực, động viên Chi đoàn thực hiện đảm bảo mục tiêu, lộ trình đề ra.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ này ở từng cấp.
- Báo cáo thực trạng tình hình thanh niên trên địa bàn về Ban Thường vụ Thành đoàn (Qua bộ phận Xây dựng Đoàn Thành đoàn) định kỳ vào ngày 10/10 hàng năm.
4.2 Giải pháp cụ thể:
(Có bảng phụ lục giải pháp kèm theo)
III/. QUY TRÌNH XÉT CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG
1/. Đối với xây dựng đoàn cơ sở “ 3 chủ động ”:
- Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Ban Thường vụ Thành đoàn về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” trước ngày 10/10 của năm trước.
- Bước 2: Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Thành đoàn trước ngày 10/10 của năm trước. Ban Thường vụ Thành đoàn giao bộ phận Xây dựng Đoàn theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.
- Bước 3: Hàng năm, Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở kiểm tra, đánh giá và đề nghị về Ban Thường vụ Thành Đoàn công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
*Lưu ý: Ban Thường vụ Thành đoàn chọn cử Đoàn cơ sở tham gia các diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động”, tổ chức bình xét đề nghị tuyên dương Đoàn cơ sở “3 chủ động” khi có thông báo.
2/. Đối với Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn:
- Bước 1: Tổ chức triển khai thực hiện:
          + Đoàn cấp xã cụ thể hóa kế hoạch triển khai và tiếp tục thực hiện thi đua xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn phù hợp với điều kiện của địa phương mình.
          + Ban Thường vụ Thành Đoàn tập trung chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở (xã, phường) triển khai đến các Chi đoàn tinh thần Kế hoạch xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018-2022.
          + Công tác triển khai thực hiện hoàn thành chậm nhất là ngày 20/7/2018.
- Bước 2: Đăng ký xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn:
+ Thành Đoàn hướng dẫn cơ sở tiến hành rà soát chất lượng hoạt động các Chi đoàn đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn hiện có, báo cáo về Thành Đoàn để tổng hợp đăng ký về Tỉnh đảm bảo số lượng ít nhất 90% trên tổng số Chi đoàn trên địa bàn dân cư. (Ưu tiên lựa chọn Chi đoàn dễ thực hiện làm trước).
+ Công tác báo cáo về Thành Đoàn (qua bộ phận Xây dựng Đoàn mail xaydungdoantpsadec@gmail.com) chậm nhất là ngày 10/02 hàng năm. Để đăng ký về Tỉnh trước ngày 15/02 hàng năm.
- Bước 3: Triển khai các giải pháp xây dựng Chi đoàn đạt các tiêu chí:
+ Thành Đoàn cùng với Đoàn cấp xã (tương đương) hỗ trợ các giải pháp, nguồn lực nhằm giúp các Chi đoàn thực hiện sớm hoàn thành và giữ vững các tiêu chí.
+ Thường xuyên đi cơ sở, tham dự sinh hoạt, hoạt động của Chi đoàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Bước 4: Lập hồ sơ đề nghị công nhận và xét khen thưởng đơn vị hoàn thành xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn theo giai đoạn:
+ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở (xã, phường) theo dõi quá trình thực hiện Chi đoàn nào hoàn thành các tiêu chí (theo danh sách đăng ký đầu năm) thì xác nhận kết quả báo cáo về Thành Đoàn, hoặc chờ các Chi đoàn tại đơn vị mình hoàn thành rồi báo cáo một lượt.
+ Khi nhận được báo cáo từ cấp xã, Thành Đoàn thành lập tổ thẩm định tiến hành thẩm định ngẫu nhiên các Chi đoàn theo báo cáo của cấp xã. Đồng thời xem xét công nhận Chi đoàn đạt chuẩn và xét khen thưởng đối với các Chi đoàn và các Đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc công tác này (nếu có).
- Bước 5: Duy trì các chuẩn Chi đoàn đã đạt:
+ Thành đoàn chỉ đạo các xã, phường Đoàn đề ra các giải pháp duy trì các Chi đoàn đã được công nhận đạt chuẩn, giúp Chi đoàn ngày càng phát triển.
+ Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ , giải pháp nhằm đạt mục tiêu đến năm 2022.
IV/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/. Cấp Thành phố:
- Ban hành kế hoạch xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018-2022.
- Chọn 03 cơ sở Đoàn xã Tân Phú Đông, Đoàn Phường 3 và Đoàn Phường An Hòa làm điểm cấp cơ sở về xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn đến cuối năm 2019; Chọn xã Tân Quy Tây làm điểm cấp Thành phố về xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn đến cuối năm 2020.
- Chọn 3 cơ sở Đoàn xã Tân Khánh Đông, Phường Tân Quy Đông và Đoàn ủy Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc làm điểm về xây dựng Đoàn cơ sở “3 Chủ động”.
- Giao bộ phận Xây dựng Đoàn Thành Đoàn làm bộ phận Thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện. Đồng thời phản ánh thông tin kết quả thực hiện từ cơ sở, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh và chỉ đạo trong từng giai đoạn tiếp theo.
- Giao các bộ phận Thành đoàn hỗ trợ cơ sở thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, hoặc lồng ghép các đợt kiểm tra khác đối với các đơn vị. Giao các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách các cụm thi đua tăng cường đi cơ sở, tham dự sinh hoạt của nhiều Chi đoàn (theo danh sách đăng ký) để kịp thời tháo gỡ khó khăn.
- Định kỳ hàng năm, lồng ghép hội nghị tổng kết năm sẽ sơ kết chuyên đề đối với công tác này.
2/. Các Cơ sở Đoàn trực thuộc:
- Xây dựng kế hoạch xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018-2022 triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc và gửi kế hoạch và danh sách đăng ký xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn đạt chuẩn về Ban Thường vụ Thành đoàn (qua bộ phận Xây dựng Đoàn) trước ngày 20/7/2018.
- Ban Chấp hành Đoàn các xã, phường phối hợp bộ phận Xây dựng Đoàn chọn mỗi đơn vị ít nhất 70% Chi đoàn trên địa bàn làm điểm về xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn đến cuối năm 2019.
- Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn được chọn làm điểm xây dựng Chi đoàn “3 Chủ động” phối hợp bộ phận Xây dựng Đoàn Thành Đoàn triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” đến cuối năm 2020.
- Đăng ký với Cấp ủy cùng cấp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm, đồng thời tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc đạt và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch.
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác này về Ban Thường vụ Thành đoàn (qua bộ phận Xây dựng Đoàn) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm để sơ kết đánh giá tại Hội nghị Tổng kết theo giai đoạn.
Trên đây là kế hoạch xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018-2022./.
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh Đoàn;
- BTG, BTCKT Tỉnh Đoàn;
- TT Thành ủy;
- Ban DV, TG Thành ủy;
- Đảng ủy, chi bộ các đơn vị ;
- Các đồng chí trong BTV Thành Đoàn;
- Các Cơ sở Đoàn, Chi Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP-XDD.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
P.BÍ THƯ
 
(Đã ký) 
 
 
Trần Thái Trung
 

Tác giả bài viết: Thành Đoàn Sa Đéc

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 568

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1576

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1314823

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập