HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2020 "CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM, PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Trang nhất » Văn bản » Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ hai - 01/08/2016 23:18
        TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP                                                                                                                                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC
                        ***                                                                                                                                                  Sa Đéc, ngày 29 tháng 7 năm 2016
             Số:  163 -KH/ĐTN
                     
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
------------------
          Căn cứ kế hoạch số: 227-KH/TĐTN, ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:
I./ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
1./ Mục đích.
          - Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp.
          - Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.
          - Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.
          2./ Yêu cầu.
          - Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc lần thứ XII phải quán triệt tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng.
          - Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc lần thứ XII phải trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng văn kiện Đại hội; nghị quyết Đại hội phải là sự kết tinh trí tuệ, khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, quyết tâm của Đoàn và tuổi trẻ thành phố.
          - Ban Chấp hành Đoàn các cấp do Đại hội bầu ra phải bao gồm những cán bộ Đoàn, đoàn viên đủ phẩm chất đạo đức, chính trị, có trình độ, năng lực thực tiễn, tâm huyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”, đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.
          - Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội; đảm bảo Đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II./ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.
          1./ Nội dung trọng tâm của Đại hội.
          Đại hội Đoàn các cấp tập trung thực hiện các nội dung sau:
          - Tổng kết và đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017.
          - Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.
          - Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
          - Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên (theo số lượng phân bổ của Đoàn cấp trên).
          - Thảo luận đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên, Điều lệ Đoàn sửa đổi, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.
          2./ Xây dựng văn kiện Đại hội.
          2.1./ Xây dựng dự thảo văn kiện.
          a./ Yêu cầu chung:
          - Báo cáo tổng kết phải ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của các phong trào thanh thiếu nhi và công tác xây dựng Đoàn. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn.
          - Dự thảo được tình hình thanh niên trong giai đoạn tiếp theo, nhất là đánh giá về mặt nhận thức, lý tưởng sống, sự dịch chuyển cơ cấu lao động trong thanh niên, các vấn đề thanh thiếu nhi quan tâm, xã hội quan tâm, làm rõ những cơ hội của thanh niên khi tham gia vào các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Xác định mục tiêu mang tính khái quát, rõ ràng, đâu là vấn đề cần phải đột phá, tập trung thực hiện, đề ra hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, có tính khả thi cao. Khuyến khích xây dựng chương trình, đề án cụ thể trình Đại hội, nhằm cụ thể hơn giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội.
          - Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp cần bám sát định hướng chung của Đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp.
          b./ Về tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ qua.
          Đánh giá đúng tình hình thanh niên, thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình và thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên; đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện 02 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các chương trình, đề án do Đại hội Đoàn thành phố Sa Đéc lần thứ XI, Đại hội các cấp đã đề ra.
          c./ Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới.
          - Phương hướng nhiệm kỳ mới của Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, định hướng của Đoàn cấp trên; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở phân tích toàn diện đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị; đồng thời bám sát nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính xác của đoàn viên, thanh thiếu nhi.
          - Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của Đoàn như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng; công tác xây dựng Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác thiếu nhi… Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng Đoàn viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới nói chung và tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài, cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh,…
          d./ Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành.
          Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra những mặt được và những hạn chế yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, biện pháp khắc phục để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
          đ./ Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội Đoàn.
          Trên cơ sở các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để Đại hội thảo luận, quyết định.
          e./ Về thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội.
          - Đối với văn kiện cấp tổ chức Đại hội:
          Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, các ban, ngành, đoàn thể về văn kiện của Đại hội.
          - Đối với văn kiện cấp trên:
          Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu và góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên trước khi tổ chức Đại hội và tổng hợp báo cáo tại Đại hội của cấp mình.
          Việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đoàn cấp trên phải được tiến hành nghiêm túc trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ thể; đồng thời qua thảo luận các cấp bộ Đoàn lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Đoàn cấp trên để cụ thể hóa vào văn kiện và nghị quyết Đại hội của cấp mình.
III./ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH.
          Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thựuc hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, đoàn viên thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên ở địa phương, đơn vị.
          1./ Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành.
          Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh các điểm sau:
          - Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh thiếu nhi, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.
          - Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp để gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.
          - Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.
          - Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động nguồn lực của địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho hoạt động của tổ chức Đoàn.
          - Trưởng thành từ phong trào Đoàn, Hội, Đội hoặc đã tham gia qua nhiều hoạt động phong trào thanh thiếu nhi; hay đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.
          Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
          2./ Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành các cấp.
          - Cấp cơ sở: bình quân không quá 28 tuổi
          - Cấp thành phố: bình quân không quá 29 tuổi
          - Đối với những nơi đặc biệt khó khăn và trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang: độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành có thể cao hơn từ 1 đến 2 tuổi so với độ tuổi quy định để phù hợp với tình hình thực tế.
          3./ Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành.
3.1./ Chi đoàn và Chi đoàn cơ sở.
- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư.
- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 Ủy viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.
3.2./ Đoàn cơ sở.
Ban Chấp hành có từ 05 đến 15 Ủy viên:
- Nếu Ban Chấp hành có dưới 09 Ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư;
- Nếu có từ 09 Ủy viên trở lên thì bầu ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Thường vụ (Tổng số Ủy viên Thường vụ không quá 1/3 số Ủy viên BCH).
3.2./ Đoàn cấp thành phố.
Ban Chấp hành cấp thành phố có từ 15 đến 33 Ủy viên (dự kiến là 33 đồng chí); Ban Thường vụ có từ 05 đến 11 Ủy viên (dự kiến là 11 đồng chí); trong Ban Thường vụ có Bí thư và 02 Phó Bí thư.
- Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư với số lượng bầu ít nhất 15%. Bầu chức danh Phó bí thư không bắt buộc phải có số dư.
* Lưu ý: Căn cứ vào số lượng Đoàn viên, số lượng chi đoàn (đối với đoàn cơ sở) và cấp bộ đoàn trực thuộc, Ban Chấp hành đoàn các cấp xây dựng đề án Ban Chấp hành với số lượng phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.
4./ Cơ cấu Ban Chấp hành các cấp.
Ban Chấp hành đoàn các cấp phải đảm bảo hợp lý giữa các cơ cấu:
          - Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.
          - Ủy viên Ban Chấp hành tái cử và Ủy viên Ban chấp hành mới.
          - Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm.
          - Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên thuộc các đối tượng, lĩnh vực (cán bộ, đoàn viên là công nhân, viên chức; cán bộ, đoàn viên trong trường học; cán bộ, đoàn viên trong lực lượng vũ trang; cán bộ, đoàn viên ở khu vực nông thôn; cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc, nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, trí thức trẻ tiêu biểu,…)
          - Tỷ lệ trong Ban Chấp hành phải đảm bảo :
                    + Trong Ban Chấp hành từ cấp thành phố trở xuống, tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ ít nhất 15%; phấn đấu trong Thường trực Đoàn cấp thành phố có cán bộ nữ.
                    + Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đoàn các cấp phải được cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp phê duyệt (trong trường hợp chưa có cấp ủy thì có ý kiến của lãnh đạo đơn vị).
          5./ Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
Thực hiện ít nhất 25% đối với đoàn cấp cơ sở (dự kiến gồm các đơn vị: Đoàn Phường 3, Đoàn Phường Tân Quy Đông, Xã đoàn Tân Phú Đông, Chi đoàn Khối hành chính Nhà nước, Chi đoàn Khối Đảng, Chi đoàn Ban Quản lý công trình đô thị, Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Thành phố Sa Đéc). Đối với các đơn vị được chọn làm điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, Ban thường vụ Thành Đoàn sẽ làm việc với cấp ủy đơn vị để thống nhất chủ trương.
Khuyến khích các đơn vị tổ chức bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.
            6./ Số lượng Đại biểu Đại hội các cấp.
          Số lượng Đại biểu Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:
          - Cấp cơ sở:
          + Chi đoàn cơ sở: tổ chức Đại hội đoàn viên.
          + Đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với các đơn vị đoàn viên không tập trung, công tác, sinh hoạt ở nhiều địa bàn khác nhau, có thể tổ chức Đại hội đại biểu, do Ban Thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp quyết định).
          + Đoàn cơ sở có từ 120 đoàn viên trở lên tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu; khuyến khích đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đoàn viên.
          - Cấp thành phố: 159 đại biểu.
V./ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN VÀ ĐẠI HỘI ĐIỂM CÁC CẤP.
          1./ Thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.
          - Cấp cơ sở: không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2017.
          - Cấp thành phố: không quá 02 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2017.
          - Đoàn trường học: có nhiệm kỳ theo năm học, hoàn thành tổ chức Đại hội trong học kỳ I, năm học 2016 – 2017.
          2./ Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.
          Hoàn thành trước ngày 28/2/2017. Ban Thường vụ Thành Đoàn chọn đơn vị Đoàn Phường 3, Chi đoàn Khối hành chính nhà nước làm Đại hội điểm cấp cơ sở.
VI./ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          1./ Đối với cấp thành phố.
          - Tổ chức lấy ý kiến trong Ban Thường vụ thống nhất kế hoạch triển khai chỉ đạo trong toàn thành phố.
          - Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có Đảng văn chỉ đạo về cấp ủy địa phương, đơn vị trong công tác lãnh chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
          - Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trên cơ sở đó chỉ đạo các Tiểu ban Đại hội có hướng dẫn chi tiết về các nội dung có liên quan trực tiếp đến Đại hội.
          - Xây dựng các Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XI trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc khóa XII. Hướng dẫn đề cương văn kiện cho cơ sở.
          - Xây dựng Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.
          - Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và Điều lệ Đoàn sửa đổi.
          - Tiến hành làm việc và thống nhất chủ trương với cấp ủy Phường 3, Chi đoàn Khối Hành chính nhà nước về việc chọn đơn vị làm điểm đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội.
          - Giao Bộ phận Xây dựng Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn trong công tác chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội.
          2./ Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc.
          - Cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch Đại hội Đoàn cấp mình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, nhưng phải đảm bảo các quy định mang tính nguyên tắc tổ chức của kế hoạch này và theo Điều lệ Đoàn.
          - Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn và thành lập các tiểu ban hoặc các bộ phận, tổ giúp việc, cụ thể: nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần,… để giúp chuẩn bị Đại hội ở cấp mình.
          - Các đơn vị báo cáo phương án tổ chức Đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự và các điều kiện quan trọng khác với cấp ủy Đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Thành Đoàn. Khi được cấp ủy Đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên đồng ý thì mới tiến hành Đại hội.
          - Đối với đơn vị Đoàn Phường 3, chi đoàn Khối hành chính nhà nước được Thành Đoàn chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cần chủ động báo cáo, tham mưu ý kiến cấp ủy thống nhất chủ trương, điều kiện thực hiện, đồng thời phối hợp tốt với các Bộ phận chuyên môn, các Tiểu ban giúp việc Đại hội của Thành Đoàn để chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến đại hội của đơn vị.
          Căn cứ kế hoạch này, các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng kế hoạch, đề án và chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tại địa phương, đơn vị./.
                                                                                                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
                                                                                                                                                                                                       BÍ THƯ
Nơi nhận:
- TT.TĐ;
- Các Ban và VP TĐ;
- TT.TU, các Ban và VP Thành ủy;                                                                                                                                                (Đã Ký)
- UBND TP, Phòng NV TP;
- Các đ/c UV.BCH TĐ;
- Các cơ sở Đoàn;
- Các Bộ phận TĐ;
- Lưu VP, XDĐ.
                                                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Thúy Lam
Tải văn bản: /uploads/van-ban/2016_08/kh-to-chuc-dai-hoi-doan-2017-2022.doc

Tác giả bài viết: BTV

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 492

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1500

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1314747

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập