CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trang nhất » Văn bản » Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018 – 2022

Thứ ba - 05/11/2019 13:42
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC
***
Số: 74 -KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Sa Đéc, ngày 29 tháng 3 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em
giai đoạn 2018 – 2022
-----
Căn cứ Điều 77, Luật Trẻ em 2016 quy định “Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em”. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong Luật;
Thực hiện Kế hoạch số: 130-KH/TWĐTN-CTTN, ngày 27/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; và Kế hoạch số: 100-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 19/3/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng, trẻ em giai đoạn 2018 – 2022;
Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng, trẻ em giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:
I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi về vai trò của tô chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định các giải pháp cụ thể của Đoàn - Hội - Đội các cấp thực hiện Luật trẻ em, của Thành Đoàn để thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, để Đoàn, Đội thật sự trở thành cầu nối đưa tâm tư, tình cảm của các em tới các cấp, các ngành chức năng; trở thành nơi trẻ em tìm đến khi cần sự hỗ trợ, bảo vệ; là kênh thông tin phản ánh hiệu quả chính sách của nhà nước đối với trẻ em.
- Phát hiện, đề xuất các cơ quan chức năng bổ sung hoàn thiện các chính sách pháp luật phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ từ Thành phố tới cơ sở; bám sát các quy định của Luật Trẻ em 2016; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.
II/. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1/. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em
1.1/. Thành phố
Xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan (infographic, video clip,…) về nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các nội dung quy định có liên quan trong các văn bản pháp quy.
Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Luật trẻ em trên website của Thành Đoàn và Fanpage trên mạng xã hội để phản ánh tình hình trẻ em và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trên mạng xã hội.
Tăng cường đưa tin tuyên truyền về Luật trẻ em; hoạt động đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cấp bộ Đoàn - Đội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát huy quyền tham gia của trẻ em; phản ánh ý kiến của trẻ em.
1.2/. Các địa phương, đơn vị
Thực hiện tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình, các trang mạng xã hội, các phong trào của tổ chức Đoàn - Đội.
Tăng cường nắm bắt và thông tin tuyên truyền và đưa tin về hoạt động đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cấp bộ Đoàn - Đội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát huy quyền tham gia của trẻ em.
Tổ chức tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong sinh hoạt của chi đoàn, chi đội, liên đội, CLB Trẻ em; trong các hội nghị, diễn đàn, các hội thảo; thi tìm hiểu về Luật Trẻ em cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi, chỉ huy Đội. Tuyên truyền cho trẻ em về các nội dung cơ bản của Luật, đặc biệt là quyền và bổn phận của trẻ em và nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
2/. Thành lập bộ phận thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em
2.1/. Thành phố
Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công Hội đồng Đội Thành phố chịu trách nhiệm chính thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tiếp nhận thông tin về trẻ em, nguyện vọng của trẻ em; tham mưu triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản pháp quy về trẻ em.
Giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các địa phương, đơn vị trong nắm bắt tình hình trẻ em, xử lý các sự việc phát sinh liên quan đến trẻ em, lên án các hành vi xâm hại trẻ em.
2.2. Các địa phương, đơn vị
Các địa phương, đơn vị trực thuộc phân công ít nhất 01 đồng chí Thường trực (hoặc cán bộ) chịu trách nhiệm chính thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình trẻ em, tham mưu triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản pháp quy về trẻ em.
Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn xã, phường, giáo viên làm tổng phụ trách Đội thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình trẻ em, trực tiếp tham gia thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tiếp nhận, tham mưu phối hợp với các ngành liên quan tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em tại địa phương, đơn vị và liên đội.
3/. Củng cố, nâng cao năng lực công tác của cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
3.1/. Thành phố
Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Xây dựng đưa nội dung về Luật Trẻ em, kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào chương trình bồi dưỡng tập huấn, huấn luyện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ định kỳ cho cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi; trực tiếp tư vấn trợ giúp các em, người bảo hộ của trẻ em khi được yêu cầu giúp đỡ.
3.2/. Các địa phương, đơn vị
Định kỳ hàng năm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, thường xuyên có phương thức cập nhật thông tin, trang bị kỹ năng cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi về công tác Đội, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Tham mưu và phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp, công chức Văn hóa xã hội để phát huy vai trò của Ban bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em cấp Xã, thực hiện đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
Lồng ghép nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các Liên hoan, hội thi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi.
4/. Tăng cường nắm bắt, tiếp nhận thông tin về tình hình trẻ em, tham gia bảo vệ trẻ em
4.1/. Thành phố
Tổng hợp thông tin về tình hình trẻ em, các vụ việc liên quan đến trẻ em trong báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng tháng, báo cáo tình hình thanh thiếu nhi hàng quý và kịp thời báo cáo về Tỉnh khi có nhiệm vụ phát sinh.
Kịp thời thể hiện quan điểm, lên tiếng và có giải pháp định hướng hỗ trợ, can thiệp, để bảo vệ trẻ em khi có vụ việc phát sinh.
4.2/. Các địa phương, đơn vị
Mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên làm tổng phụ trách Đội có trách nhiệm nắm bắt tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến bộ phận thường trực phụ trách nắm bắt tình hình trẻ em tại địa phương, đơn vị. Tổng hợp thông tin về tình hình trẻ em trên địa bàn trong báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng tháng, quý và Đoàn cấp trên khi có vụ việc phát sinh.
Tham mưu phát huy vai trò Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp Xã, triển khai các giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Cử cán bộ Đoàn thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em, gia đình trẻ em là nạn nhân của xâm hại, tai nạn, thương tích.
Có văn bản và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời bảo vệ trẻ em, giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em trên địa bàn.
5/. Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị cúa trẻ em
5.1/. Thành phố
5.1.1. Tập huấn, nâng cao năng lực và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em
Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn cho nhóm trẻ em nòng cốt, tham gia thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tham gia các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tổ chức Đoàn các cấp.
Nội dung tập huấn tập trung vào phạm vi, nội dung, cách thức thực hiện quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề về trẻ em và các kỹ năng cần thiết để trẻ em thực hiện quyền tham gia, như kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin; kỹ năng thuyết trình, trình bày ý kiến với lãnh đạo các cấp; kỹ năng làm việc nhóm...
5.1.2. Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em
Định kỳ tổ chức hoạt động lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em vào các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, chương trình công tác có liên quan đến trẻ em hàng năm.
Phối hợp các ngành có liên quan triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.
Phối hợp Phòng Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp Thành phố định kỳ hàng năm qua đó lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp và có văn bản gửi đến các ban, ngành có liên quan kịp thời giải quyết và đáp ứng những nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em.
5.2/. Các địa phương, đơn vị
Lựa chọn các trẻ em tiêu biểu, đảm bảo tính đại diện tham gia nhóm trẻ em nòng cốt. Tập huấn, hướng dẫn và tổ chức cho nhóm trẻ em nòng cốt tham gia vào các hoạt động lấy ý kiến trẻ em, mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em tại địa phương.
Tham mưu để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của đại diện trẻ em mỗi năm ít nhất 01 lần.
Phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp định kỳ tổ chức Diễn đàn trẻ em hàng năm; phối hợp các ngành có liên quan triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.
Tổ chức lấy ý kiến tham gia của trẻ em đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị; các chương trình, kế hoạch công tác lớn của Đoàn, Đội các câp có liên quan đến trẻ em thông qua một trong, số các hình thức: tổ chức hội nghị xin ý kiến trẻ em; sinh hoạt Đội: gặp gỡ, đối thoại với trẻ em; phát phiếu khảo sát ý kiến trẻ em; lấy ý kiến qua mạng Internet, mạng xã hội. Chuyển ý kiến của trẻ em tới các cơ quan có liên quan và theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em. Định kỳ hàng quý, các cấp bộ Đoàn tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em với Đoàn câp trên; báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt của trẻ em trong nhà trường để phát huy quyền tham gia của các em. Triển khai và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình “Hộp thư xanh”, hộp thư “Điều em muốn nói”... tại các Liên đội. Cán bộ phụ trách thiếu nhỉ hướng dẫn để các em thể hiện tiếng nói của mình.
Tổ chức kết nạp và tạo điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt động Đội trong nhà trường. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội tổng hợp ý kiến trẻ em và báo cáo Đoàn cấp trên, Ban Giám hiệu nhà trường để giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.
Đưa các phản ánh, kiến nghị của trẻ em; việc thực hiện quyền trẻ em; đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 - 2022” vào nội dung làm việc định kỳ của Hội đồng Đội, Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
6/. Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em
Theo dõi, giám sát việc phản hồi các ý kiến, nguyện vọng trẻ em của các ban, ngành có liên quan.
Đưa nội dung giám sát, phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến trẻ em trong nội dung làm việc định kỳ của Hội đồng Đội, Ban Chấp hành Đoàn các cấp; lồng ghép trong quá trình đi thực tế, kiểm tra, giám sát công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm tại các địa phương, đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả giám sát về Tỉnh Đoàn hoặc khi có yêu cầu.
7/. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể Thành phố; các cơ quan, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em
Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực công tác của lực lượng cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chỉ đạo để tổ chức Đoàn tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em tại địa phương, đơn vị; tổ chức các mô hình hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.
Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội trong trường học về việc xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia của trẻ em, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của trẻ em.
Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy các hoạt động tham gia của trẻ em trong gia đình.
VI/. KINH PHÍ
Các cấp bộ Đoàn, Đội báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương vận dụng linh hoạt kinh phí từ ngân sách địa phương; kinh phí hỗ trợ của các ngành trong công tác trẻ em đối với từng hoạt động cụ thể và nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Kế hoạch.
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/. Thành Đoàn
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch (Sơ kết vào năm 2020, tổng kết năm 2022).
Phân công các bộ phận Thành Đoàn tham mưu thực hiện một số nội dung sau:
- Hội đồng Đội Thành phố: Là bộ phận thường trực tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện theo tiến độ, đầu mối phối hợp với các bộ phận Thành Đoàn để triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Trực tiếp Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát kết quả triển khai và thực hiện của các xã, phường Đoàn; Trên cơ sở kế hoạch này, Hội đồng Đội Thành phố cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp bổ sung vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm.
Chịu trách nhiệm thực hiện phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu xây dựng và chuyển giao các mô hình góp phần phát huy quyền tham gia của trẻ em.
- Các bộ phận Thành Đoàn: Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền; cung cấp thông tin; chủ trì việc thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền; tham mưu chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tuyên truyền các ấn phẩm qua mạng xã hội của địa phương, đơn vị như: Facebook, Zalo,…
Trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của các địa phương, đơn vị và phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi.
2/. Các xã, phường Đoàn và Đoàn trực thuộc
Ban Chấp hành các xã, phường Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Chủ động xây dựng phương án tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
Tổng hợp báo cáo về tình hình trẻ em trên địa bàn trng báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng tháng, quý; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về Ban Thường vụ Thành Đoàn bằng văn bản và hộp thư điện tử (Email: thanhdoansadecdt@gmail.com) trước ngày 10/10 hàng năm.
Các Đoàn trực thuộc tùy vào điều kiện thực tế và nội dung phối hợp hàng năm giữa các xã phường Đoàn tổ chức các nội dung thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Đoàn, trong quá trình thực hiện mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Hội đồng Đội Thành phố để kịp thời tháo gở, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2019 – 2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh Đoàn;
- B.TTNTH Tỉnh Đoàn;
- Thường trực Thành ủy;
- UBND Thành phố;
- BTG, BDV Thành uỷ;
- BTV Thành Đoàn;
- Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Liên Đội các Trường THCS, TH;
- Lưu VP.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
P.BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
 
               Trần Thị Bích Ngọc
 

Tác giả bài viết: Thành Đoàn Sa Đéc

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 59

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22521

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1640381

Văn Bản Mới

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập