CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trang nhất » Văn bản » Kế hoạch

Kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2018 - 2022.

Thứ ba - 05/11/2019 13:53
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC
***
Số:  25 -KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
 
Sa Đéc, ngày  05 tháng 3 năm 2018
 
KẾ HOẠCH

 Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn thành phố Sa Đéc,

giai đoạn 2018 - 2022.
---------

Thực hiện Kết luận số 16-KT/TU, ngày 03/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa X về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa IX về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - Xã hội.

Căn cứ kế hoạch số: 268-KH/TĐTN-TCKT, ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Đồng Tháp về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2017 – 2020;

Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc, xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2018 – 2020 cụ thể như sau:

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Quán triệt sâu sắc nội dung và thực hiện có hiệu quả kết luận số 16-KT/TU, ngày 03/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa X về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa IX”; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
- Tiếp tục đổi mới nhận thức và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, quyết tâm khắc phục các biểu hiện hành chính hóa, bệnh hình thức, thành tích; Xác định công tác đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.
- Đa dạng hóa phương pháp đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi; Nâng cao chất lượng đoàn viên hội viên, thí điểm tổ chức hình thức sinh hoạt Chi đoàn theo ngành nghề, sở thích phù hợp với từng đối tượng, thanh niên.
- Công tác triển khai, tổ chức thực hiện phải được tiến hành một cách đồng bộ, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm túc, kiên trì, linh hoạt, hiệu quả.
II/. MỤC TIÊU
1/. Mục tiêu chung
- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu nhi từng giai đoạn cụ thể, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên.
- Nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đẩy lùi các biểu hiện hành chính, hình thức trong hoạt động; nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo niềm tin của nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
- Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn các cấp thực sự vũng mạnh, đủ sức đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển.
2/. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020
2.1/. 100% có mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, truyền thống, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thành lập trang mạng xã hội để tuyên truyền, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên thanh niên.
2.2/. 100% xã, phường Đoàn củng cố duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế và mỗi xã phường hàng năm hỗ trợ ít nhất 01 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả (đạt doanh thu); 100% xã, phường Đoàn có mô hình tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/CP.
2.3/. Duy trì xây dựng và nâng cao chất lượng mô hình Chi đoàn đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% Chi đoàn khóm, ấp đạt chuẩn theo 08 tiêu chí đề ra.
2.4/. 100% Cán bộ Đoàn cấp cơ sở trở lên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định Quy chế cán bộ Đoàn và được tập huấn hoặc đào tạo về nghiệp vụ công tác thanh niên. Có ít nhất 15% cán bộ Đoàn từ cấp xã (tương đương) trở lên có thể giao tiếp thông thạo 01 ngoại ngữ.
2.5/. Phát triển ít nhất 7.500 đoàn viên, 8.500 hội viên, phấn đấu đến cuối năm 2020 tập hợp ít nhất 70% thanh niên có mặt địa bàn vào tổ chức; Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp ít nhất 70% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp toàn Đảng bộ Thành phố.
2.6/. Phấn đấu hàng năm 80% cơ sở Đoàn được xếp loại hoạt động từ loại khá trở lên.
2.7/. 100% Đoàn cấp xã, phường và Đoàn ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động.
2.8/. 100% cán bộ, đoàn viên mặc áo thanh niên Việt Nam và đeo huy hiệu Đoàn vào ngày thứ hai hàng tuần và các ngày lễ, hội nghị; đeo huy hiệu Đoàn trong các ngày trong tuần.
III/. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1/. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn các cấp trong toàn Thành phố đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi.
2/. Mở rộng hóa, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ  Đoàn các cấp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập của thanh niên, giải quyết các vấn đề bức xúc trong thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Huy động nguồn lực từ các ngành, các cấp và các nguồn lực xã hội để phục vụ công tác Đoàn, tập trung các lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần xây dựng Nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng văn minh đô thị. Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, thanh niên.
3/. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định nội dung trọng tâm cụ thể khả thi trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Duy trì và nâng cao các mô hình tập hợp thanh niên có hiệu quả, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong thanh niên nhất là các mô hình được hưởng ứng mạnh mẽ.
4/. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách Đoàn các cấp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Quản lý chặt chẽ đoàn viên, hội viên, thanh niên, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn thực sự vững mạnh, đủ sức hỗ trợ, tập hợp, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
IV/. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1/. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn các cấp.
Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống  cho đoàn viên, hội viên và thanh niên, theo hướng xây dựng ý thức liên kết, trách nhiệm tự quản. Xác định đúng chức năng cơ bản của Đoàn là tuyên truyền, giáo dục, động viên, thuyết phục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền tập trung vào những vấn đề mới, cấp bách đặt ra, nhất là phương thức làm ăn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ an ninh trật tự khóm, ấp,… Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, theo chiều sâu, sát với từng đối tượng thanh thiếu nhi.
Đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, tránh phô trương, hình thức. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn. Chú trọng công tác tuyên truyền các nội dung như: bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tuyên truyền về công tác khởi nghiệp trong thanh niên,…Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc,…
Cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Đảng về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chủ đề từng năm, đồng thời thực hiện kế hoạch số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để đưa vào chương trình công tác hàng năm. Có nhiều hiwnh thức để triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, chương trình rèn luyện đoàn viên để đoàn viên thanh niên tham gia học tập, rèn luyện.
Thành lập các trang mạng xã hội trong tổ chức Đoàn các cấp để kịp thời nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi.
Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tổ chức tuyên dương các gương điển hình để tạo hiệu ứng lan tỏa trong thanh thiếu nhi noi theo.
2/. Nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn theo hướng cụ thể, thiết thực hiệu quả.
- Hàng năm, tổ chức đánh giá và nhìn nhận nghiêm túc kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, để làm cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.
- Trong nội dung xây dựng chương trình công tác hàng năm, mỗi cấp bộ Đoàn phải xác định được một vài nội dung cụ thể trọng tâm để thực hiện xuyên suốt trong năm, đồng thời các nội dung thi đua cần được cải tiến ngắn gọn, vừa sức, tạo động lực cho đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.
- Tổ chức các phong trào thi đua phát huy vai trò của thanh niên tiên phong, gương mẫu, xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh Đồng Tháp bằng những việc làm cụ thể. Phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hoá giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật. Tổ chức nâng cao các phong trào, mô hình thanh niên tình nguyện hướng vào các nhiệm vụ góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu và các hoạt động an sinh xã hội... Hàng năm, từng cấp bộ Đoàn chủ động đăng ký thực hiện những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, trong đó xác định việc hỗ trợ học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng xã hội, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, sức khoẻ là những nội dung trọng tâm để xác lập mục tiểu, chỉ tiêu để xây dựng phong trào. Nghiên cứu đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề nâng cao kiến thức cho đoàn viên trong sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của Đoàn. Phối hợp Sở Khoa học công nghệ triển khai các nội dung nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ về tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong đời sống hiện nay, phát hiện, tiếp cận, hỗ trợ ứng dụng vào thực tiễn các ý tưởng sáng tạo kỹ thuật khả thi, và định hướng nghiên cứu khoa học trong lực lượng đoàn viên thanh niên trí thức trẻ. Duy trì và tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động nâng cao sức khoẻ, thể chất cho thanh thiếu nhi ở từng cấp, đưa tiêu chí rèn luyện thể dục thể thao vào chương trình rèn luyện đoàn viên.
  Quan tâm tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hoạt động như: vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các sàn giao dịch việc làm vào ngày 12 hàng tháng, hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị thành lập các tổ hợp tác, củng cố duy trì các CLB thanh niên làm kinh tế cấp xã làm vệ tinh cho Thành phố và Tỉnh nhằm tập hợp thanh niên làm kinh tế các địa phương; Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên thành lập các THT phát triển kinh tế theo Nghị định 151; phối hợp tốt với các kênh về nguồn vốn vay cho thanh niên,... nhằm góp phần hỗ trợ thanh niên làm ăn, phát triển kinh tế, thanh niên thoát nghèo bền vững.
Thường xuyên phát hiện, hỗ trợ, tổng kết, đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhằm tạo sức lan toả trong phong trào.
3/. Đổi mới nhận thức và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn, kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo số lượng, chất lượng. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
- Về công tác cán bộ Đoàn: Sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở, địa bàn dân cư thông qua các giải pháp cụ thể; chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Phó Bí thư, Bí thư hàng năm nhằm chủ động trong công tác nhân sự. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, tổ chức lớp bồi dưỡng đối với cán bộ nguồn quy hoạch, chọn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện do Tỉnh và Thành phố tổ chức. Thay đổi phương pháp làm việc của cán bộ Đoàn trong điều hành, chọn khâu, chọn việc, xác định nội dung hoạt động, tăng cường đi cơ sở, chủ động tiếp cận mô hình, đối tượng đoàn viên thanh niên. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và kỹ năng thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 01 CT/ TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Đoàn.
- Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn:  Triển khai, nhân rộng mô hình xây dựng Đoàn cơ sở thật sự vững mạnh; Tiếp tục triển khai và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên. Thông qua phần mềm Quản lý Đoàn viên, Ban thường vụ Đoàn từ cấp xã đến cấp Tỉnh có thể nắm được số liệu về tổ chức Đoàn của cơ sở Đoàn trực thuộc. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và xây dựng đoàn viên, hội viên nồng cốt. Tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, số lượng chất lượng thanh niên được tập hợp vào tổ chức. Đẩy mạnh việc thực hiện Chi đoàn khóm, ấp đạt chuẩn, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu Lạc bộ Bí thư Chi đoàn, Câu lạc bộ Báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn. Phát huy tối đa vai trò của Đảng viên trẻ còn trong độ tuổi Đoàn, vận động các đồng chí đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn nhằm huy động thêm trí tuệ và nguồn lực cho tổ chức Đoàn.
- Công tác nâng cao chất lượng đoàn viên: triển khai có hiệu chương trình rèn luyện đoàn viên đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương nhưng theo hướng tinh gọn, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, ban hành mẫu phiếu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên riêng cho từng đối tượng cụ thể như: đoàn viên là học sinh, khối công chức viên chức, khối lực lượng vũ trang, khối địa bàn dân cư,....
- Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và các tổ chức thành viên của Hội, làm nền tảng tập hợp thanh niên, bồi dưỡng, giới thiệu những thanh niên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn: Củng cố, phát huy vai trò của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong việc tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của đoàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tập thể, cá nhân người đứng đầu, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra định kỳ, nhất là việc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Phân công Ủy viên Thường vụ Thành Đoàn tham gia các cuộc hợp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhằm kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
4/. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
- Hàng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn giao Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn nghiên cứu lựa chọn nội dung để đăng ký tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Nhất là các nội dung liên quan đến công tác thanh niên như việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của công tác thanh niên, Chỉ thị số 42 của Đảng về công tác giáo dục, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ,...
- Nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng chất lượng giới thiệu đầu vào.
          - Tham mưu tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Thành phố đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANQP của địa phương.
          - Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạc, bổ nhiệm cán bội trẻ, có trình độ, năng lực từ Đoàn để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân.
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/. Ban Thường vụ Thành Đoàn
- Xây dựng Kế hoạch triển khai trong hệ thống Đoàn toàn Thành phố. Hàng năm cụ thể hoá thành nội dung cụ thể đưa vào chương trình công tác năm và chương trình thi đua giữa các đơn vị xã, phường Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Giao bộ phận Xây dựng Đoàn Thành Đoàn làm bộ phận thường trực thường xuyên theo dõi để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn kịp thời định hướng, hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời tổng hợp báo cáo cho Ban Thường vụ Thành Đoàn kết quả thực hiện theo định kỳ 01 năm, sơ kết giữa giai đoạn, tổng kết giai đoạn. Các ban bộ phận khác của Thành Đoàn nghiên cứu nội dung trong từng chỉ tiêu, giải pháp theo mảng mình phụ trách tham mưu nội dung đưa vào chương trình công tác hàng năm.
- Thành lập các Đoàn kiểm tra chuyên đề để kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị.
- Hàng năm tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai thực hiện công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp; đồng thời tiến hành tổng kết kế hoạch vào năm 2020.
2/. Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở
- Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Đoàn và kế hoạch của cấp uỷ cùng cấp, Ban Chấp hành các xã, phường Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp mình để triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Gửi Kế hoạch về Ban Thường vụ Thành Đoàn ( qua Văn phòng Thành Đoàn) chậm nhất là ngày 20/5/2018.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Báo cáo kết quả  hoạt động của năm về Ban Thường vụ Thành Đoàn thông qua Văn phòng Thành Đoàn trước ngày 15/10 hàng năm. Và báo cáo kết quả sơ kết giai đoạn theo hướng dẫn.
Trên đây là Kế hoạch đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn Thành phố Sa Đéc giai đoạn 2017 - 2020./.
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh Đoàn;
- Ban TG Tỉnh Đoàn;
- TT Thành ủy;
- UBND Thành phố;
- BTG, BDV Thành ủy;
- Đảng ủy BVĐK Sa Đéc;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thanh Phong
 

Tác giả bài viết: Thành Đoàn Sa Đéc

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 129

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22591

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1640451

Văn Bản Mới

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập