HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2020 "CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM, PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Trang nhất » Văn bản » Hướng dẫn

Hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương trình Rèn luyện Đoàn viên trên địa bàn Thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2019 - 2022

Thứ ba - 05/11/2019 02:00
Hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương trình Rèn luyện Đoàn viên trên địa bàn Thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2019 - 2022

Hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương trình Rèn luyện Đoàn viên trên địa bàn Thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2019 - 2022

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THÀNH PHÓ SA ĐÉC  
*** Sa Đéc, ngày 11 tháng 3 năm 2019
Số: 68 -HD/ĐTN  
 
HƯỚNG DẪN
Triển khai, thực hiện Chương trình Rèn luyện Đoàn viên trên địa bàn Thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2019 - 2022
---------------------
 
Căn cứ hướng dẫn số: 13-HD/TWĐTN-TCKT ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ban Bí Thư trung ương Đoàn và Thực hiện Hướng dẫn số 09-KH/TĐTN-TCKT, ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022; Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2019-2022, cụ thể như sau:
I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/. Mục Đích:
- Nâng cao chất lượng Đoàn viên, qua đó nâng cao tổ chức Đoàn các cấp. Xây dựng lớp Đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có trí thức, sức khỏe, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Đoàn viên, phát huy tính tiên phong, xung kích của Đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.
- Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai Chương trình Rèn luyện Đoàn viên tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2/. Yêu cầu:
- Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2019-2022 xây dựng trên cơ sở kế thừa và khắc phục những hạn chế của Chương trình Rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2015-2017; đồng thời xây dựng các nội dung rèn luyện Đoàn viên mới theo hướng cụ thể, sát thực tế, phù hợp với điều kiện, đặc thù từng khu vực, từng đối tượng Đoàn viên trong đó Đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho Đoàn viên rèn luyện.
- Việc đăng ký, quá trinh rèn luyện, công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả phải nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tính thiết thực, tránh việc thực hiện qua loa, đại khái, hình thức chạy theo số lượng, thành tích.
- Kết hợp đồng bộ với các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh, chi đoàn đạt chuẩn và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi Đoàn.
II/. ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
1/. Đối tượng:
- Chương trình rèn luyện Đoàn viên áp dụng cho tất cả Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Đối với Đoàn viêm mới kết nạp dưới 6 tháng chỉ nhận xét theo 4 mức (Tốt, Khá, Trung bình,Yếu), không phân loại; Đoàn viên mới kết nạp từ 6 tháng sẽ tiến hành đánh giá, phân loại.
2/. Thời gian thực hiện
- Đoàn viên khu vực nông thôn, đô thị, doanh nghiệp, hành chánh sự nghiệp và lực lượng vũ trang hoàn thành việc đăng ký rèn luyện trước ngày 01/11 của năm trước (riêng năm 2019 đăng ký trước ngày 01/3/2019) đánh giá kết quả hoàn thành trước 30/10 hằng năm.
- Đoàn viên khu vực trường học hoàn thành việc đăng ký rèn luyện trước ngày 01/6 năm trước; đánh kết quả hoàn thành trước 30/5 hằng năm.
III/. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1/. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị
- Đoàn viên rèn luyện, học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tường và đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng giàu lòng yêu nước.
Các nội dung Đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
1.1/. Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp Ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại Hội, đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
1.2/. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 87- HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 cảu Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII (cụ thể qua những nhiệm vụ, công việc, hành động…trong cuộc sống hàng ngày của Đoàn viên).
1.3/. Học tập các bài học lí luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).
1.4/. Thường xuyên năm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.
1.5/. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet….
1.6/. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về đạo đức lối “ tự chuyển biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng.
2/. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên
 Xây dựng người đoàn viên có những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng. Gương mẫu về đạo đức, lối sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
2.1/. Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc bệnh tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…)
2.2/. Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hóa, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.
2.3/. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
2.4/. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình, tự phê bình.
2.5/. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.
3/. Rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ
Đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; sáng tạo trong lao động, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Các tiêu chí đoàn viên đăng ký rèn luyện
3.1/. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3.2/. Có ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công xuất.
3.3/. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).
3.4/. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.
3.5/. Học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.
Các tiêu chí rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cụ thể đối với từng đối tượng đoàn viên có thể lựa chọn đăng ký rèn luyện
- Đoàn viên công nhân: Rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề; kỹ năng nghề nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lao động, sản xuất kinh doanh; chấp hành kỷ luật lao động; tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong lao động, sản xuất.
- Đoàn viên là doanh nhân trẻ: Nâng cao kiến thức chuyên môn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chủ động hội nhập, khởi  nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững doanh nghiệp. Tích cực tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng.
- Đoàn viên nông dân: Tích cực lao động, sản xuất; có mô hình phát triển kinh tế gắn với địa phương; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức: tích cực thực hiện phong trào “ba trách nhiệm”; nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc; thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong trong chuẩn hóa các văn bản, đơn giản hóa các thủ tục, tham gia cải cách hành chính; sáng tạo, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác phục vụ nhân dân, xã hội…; xây dựng văn hóa, văn minh công sở.
- Đoàn viên là giáo viên, giảng viên: tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trao dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để dạy tốt; xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Đoàn viên là học sinh, sinh viên: tích cực trong học tập, trung thực trong thi cử; có nhiều ý tưởng, sáng kiến; tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật, Đoàn viên là sinh viên nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”; Đoàn viên là học sinh khối Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”; đoàn viên là học sinh THPT nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”….
- Đoàn viên là lực lượng vũ trang: tích cực rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xung kích, sáng tạo, tình  nguyện, lập công đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh, quốc phòng.
- Đoàn viên là đối tượng khác: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của bản thân, trên cơ sở định hướng của chi đoàn, đoàn viên chủ động đăng ký nội dung rèn luyện cho phù hợp thực tiễn.
4/. Rèn luyện về sức khỏe
Đoàn viên rèn luyện để tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, tầm vóc tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực.
Các nội dụng đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
4.1/. Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên.
4.2/. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị.
4.3/. Không sử dụng ma túy và chất gây nghiện.Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lác (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá).
5/. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn:
Đoàn viên rèn luyện để trở thành đoàn viên xuất sắc, góp phần tổ chức đoàn vững mạnh.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
5.1/. Tham dự đầy đủ, tích cực góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.
5.2/. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn và Đoàn cấp trên phát động.
5.3/. Thực hiện chủ trương 1+1, vận động ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội
5.4/. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; xây dựng kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, khả năng phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chính đáng của tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên không gian mạng internet.
VI/. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1/. Đối với cơ sở Đoàn
Bước 1: Triển khai, tổ chức đăng ký
- Đoàn cơ sở hướng dẫn đăng ký rèn luyện đoàn viên tại đơn vị; chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ khả năng của đoàn viên, đảm bảo đủ 5 nội dung.
- Thống nhất việc đăng ký bằng phiếu rèn luyện đoàn viên theo các mẫu ban hành và gắn với các nội dung hoạt động thực tế tại chi đoàn (việc đăng ký có thể thực hiện bằng cách viết tay, đánh máy hoặc đăng ký qua mạng, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc là xác định được cá nhân đăng ký và được Ban chấp hành chi đoàn xác nhận) và phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể. Ban chấp hành chi đoàn có danh mục hoạt động của chi đoàn và đoàn cấp trên để đoàn viên lựa chọn, đăng ký.
- Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì ban chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội nội dung rèn luyện theo hướng “mở” phù hợp để đoàn viên đăng ký.
- Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký.
- Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp, lưu giữ 01 bản để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.
Bước 2: Hỗ trợ đoàn viên rèn luyện
- Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký; đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.
- Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, Ban chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký (cần quan tâm, nghiên cứu các gải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên).
- Đoàn cơ sở kiểm tra, định hướng chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện.
- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với các danh hiệu để tuyên dương, động viên kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.
Bước 3: Kiểm tra, đánh giá và công nhận
- Định kỳ 6 tháng/lần, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự đánh giá quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và ban chấp hành chi đoàn biết, có giải pháp tháo gỡ. Khuyến khích việc phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành chi đoàn theo dõi, hướng dẫn đoàn viên hoặc phân công đoàn viên hỗ trợ nhau cùng rèn luyện hoàn thành các nội dung rèn luyệ đã đăng ký; đầu tư các giải pháp, hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên.
- Căn cứ các quy định về tiến độ thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn họp nhận xét và góp ý, đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước sau:
+ Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc làm được trong phiếu đăng ký.
+ Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.
- Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau:
+ Hoàn thành xuất sắc: Là những đoàn viên đạt từ 90-100 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Hoàn thành tốt: Là những đoàn viên đạt từ 80-89 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Hoàn thành: Là những đoàn viên đạt từ 70-79 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điểm rèn luyện đã đăng ký.
- Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là căn cứ quan trọng trong phân loại chất lượng đoàn viên hằng năm. Các cơ sở đoàn xây dựng khung đánh giá, phân loại đoàn viên theo điều kiện, đặc thù công tác của địa phương, đơn vị.
Khuyến khích các cơ sở Đoàn tham mưu cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị sử dụng kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên là một trong những nội dung đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên (Đối với đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn).
- Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, ban chấp hành chi chi đoàn báo cáo Đoàn cơ sở (hoặc Đoàn bộ phận (nếu có)) để công nhận kết quả. Đối với chi đoàn cơ sở thực hiện việc báo cáo kết quả về đoàn cấp huyện.
2/. Đối với đoàn viên
Bước 1: Đăng ký
Đoàn viên chủ động đăng ký qua phiếu đủ 05 nội dung rèn luyện với ít nhất 10 tiêu chí phù hợp với điều kiện, lĩnh vực của bản thân và định hướng, hướng dẫn của chi đoàn; xây dựng giải pháp cụ thể dưới mỗi tiêu chí đăng ký rèn luyện.
Bước 2: Rèn luyện
- Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm rèn luyện.
- Tích cực tham gia các hoạt động của Chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do ban chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.
- Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.
Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện
Đoàn viên tự đánh giá với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.
3/. Ban Thường vụ Đoàn Thành Đoàn
- Quán triết mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các cơ sở đoàn trực thuộc; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc rèn luyện đoàn viên theo tinh thần sáng tạo, đổi mới và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh, chi đoàn đạt chuẩn trên cả 3 mặt chính trị-tư tưởng, tổ chức và hoạt động.
- Tổ chức theo dõi, kiểm tra và đôn đốc cơ sở thực hiện định kỳ 6 tháng, 01 năm. Đánh giá kết quả triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên của các cấp bộ đoàn trực thuộc, kịp thời biểu dương, ,khen thưởng các cơ sở đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên hằng năm.
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ đoàn cấp huyện xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên triển khai đến các cơ sở Đoàn; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn ) trước ngày 30/10 hằng năm.
* Lưu ý:
- Đối với đoàn viên khối trường học sẽ áp dụng Chương trình rèn luyện đoàn viên kể từ năm học 2019-2020.
- Đối với các nội dung, chỉ tiêu có số lượng và tỷ lệ cụ thể:
+ Đạt dưới 50%: Không tính điểm chi tiêu đó.
+ Đạt từ 50% trở lên: Tính theo tỷ % đạt được (Ví dụ: Nội dung 5đ, kết quả đạt 80% thì = 5 x 80/100 = 4đ)
Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2019 - 2022./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Ban TCKT Tỉnh đoàn;
- Thường trực Thành ủy;
- Ban DV Thành ủy;
- BCH Thành Đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
 
             Nguyễn Thanh Phong
   

Tác giả bài viết: Thành Đoàn Sa Đéc

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 592

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1600

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1314847

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập