CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trang nhất » Văn bản » Chương trình

Chương trình thi đua khối xã, phường năm 2016

Thứ năm - 07/07/2016 22:57
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC  
*** Sa Đéc, ngày  29  tháng 01  năm 2016
Số:  17   -CTr/ĐTN  
 
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA
Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
                                                                        Khối xã, phường năm 2016
---------
         
           - Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016;
          - Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 khối xã, phường như sau:
I/. NỘI DUNG
STT Nội dung thực hiện Điều kiện, yêu cầu minh chứng Điểm
đánh giá
1/.  Công tác tuyên truyền, giáo dục (25 điểm)
Do Bộ phận Xây dựng Đoàn theo dõi và chấm điểm
1.1 Mỗi xã, phường tổ chức ít nhất 03 hoạt động tập trung chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, của Đoàn - Hội - Đội.
 
- Có kế hoạch; báo cáo (hoặc tin, bài, hình ảnh) sau khi kết thúc hoạt động.
- Không tính các hoạt động tập trung do thành phố chỉ đạo.
06 điểm
(02 điểm/hoạt động)
1.2 Có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã, phường.
 
- Có chương trình thực hiện ngay từ đầu năm. 03 điểm
1.3 Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Đảng, của Đoàn gồm: 6 bài học lý luận chính trị, Chỉ thị 03, Chỉ thị 42, Chỉ thị 01, Chương trình Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới, Phong trào 3 trách nhiệm. - Có kế hoạch triển khai thực hiện từng nội dung ngay từ đầu năm, báo cáo kết quả (hoặc tin, bài, hình ảnh) triển khai và tổ chức thực hiện.
 
06 điểm
(01 điểm/nội dung)
 
1.4 Có hình thức tuyên truyền Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Đề án phát triển du lịch của Tỉnh. Có tin bài, hình ảnh gửi về Thành đoàn 02 điểm
(01 điểm/nội dung)
1.5  - Có ít nhất 60% số đối tượng quản lý theo Nghị định 111 và 80% thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật được công nhận tiến bộ thông qua mô hình CLB Sức sống trẻ.
- Hỗ trợ giới thiệu, tạo việc làm ổn định hoặc vận động đi học lại cho ít nhất 02 thanh thiếu niên chậm tiến. (*)
 
  - Có kế hoạch thực hiện; báo cáo kết quả và danh sách TTN tiến bộ vào cuối năm (Danh sách phải có xác nhận của Chính quyền địa phương).
 
- Có báo cáo và danh sách có xác nhận cửa Chính quyền địa phương (họ tên, năm sinh, địa chỉ, cách hỗ trợ giúp đỡ, nơi làm việc hoặc đi học lại, tên thành viên BCN CLB được phân công kèm cập).
08 điểm
(04 điểm/ nội dung)
 
 
 
2/. Hai phong trào hành động (40 điểm)
- Mục 2.1 do Văn phòng Thành Đoàn theo dõi và chấm điểm.
- Các mục còn lại do Ủy ban Hội Thành phố theo dõi và chấm điểm.
2.1 Thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên cấp xã chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn. (*)   - Có văn bản đăng ký từ đầu năm (có xác nhận của cấp uỷ), kế hoạch thực hiện, có báo cáo tiến độ thực hiện (trước ngày 10/6/2016) báo cáo kết quả được Thành Đoàn công nhận (trước đợt kiểm tra cuối năm). 04 điểm
 
 
2.2 Thực hiện 01 tuyến đường “Sáng –Xanh –Sạch – An ninh” (đạt chuẩn theo hướng dẫn) gắn với duy trì tuyến đường hoa thanh niên và công trình Thắp sáng đường quê. - Có bảng đăng ký thực hiện; kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện và hồ sơ đề nghị công nhận (theo hướng dẫn).  
04 điểm
2.3 Có giải pháp cụ thể hỗ trợ thanh niên thoát nghèo đạt chỉ tiêu theo số lượng phân bổ.   - Có địa chỉ cụ thể, danh sách đăng ký từ đầu năm (Có xác nhận của cấp uỷ/ UBND xấp xã) gửi về Thành Đoàn đến hết ngày 15/3/2016; danh sách được công nhận thoát nghèo cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện. 02 điểm
2.4 - Duy trì hiệu quả Tổ hợp tác thanh niên hiện có tại đơn vị theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP.
- Mỗi xã, phường hình thành mới ít nhất 01 Tổ hợp tác hoặc mô hình phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả (*).
- THT: Có danh sách và hồ sơ THT thành lập mới trong năm về Thành Đoàn; bảng tổng hợp đánh giá chất lượng Tổ hợp tác thanh niên (theo hướng dẫn);
- Có tin bài, hình ảnh gửi về Thành đoàn.
 
08 điểm
2.5 Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị theo hướng dẫn. - Có báo cáo chuyên đề; bảng tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động các đội TNTN xây dựng Nông thôn mới.
 
02 điểm
2.6.  Vận động, giới thiệu thanh niên được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt chỉ tiêu. - Có quyết định thành lập Tổ tư vấn giới thiệu việc làm; báo cáo chuyên đề 06 tháng và cuối năm. 08 điểm
2.7 Tổ chức thực hiện hiệu quả Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Có kế hoạch, báo cáo và tin bài, hình ảnh gửi về Thành đoàn. (Tháng Thanh niên: 04 điểm, Chiến dịch thanh niên TN hè: 08 điểm) 12 điểm
 
3/. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (20 điểm).
- Mục 3.5 do Ủy ban Hội Thành phố theo dõi và chấm điểm.
- Các mục còn lại do Bộ phận Xây dựng Đoàn theo dõi và chấm điểm.
3.1 Kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo chỉ tiêu được giao. - Số liệu thống kê; kết quả thực hiện có xác nhận của cấp ủy (đối với nội dung phát triển Đảng). 06 điểm
(03đ/nội dung)
3.2 Có hình thức hoạt động trong thanh niên công nhân, thanh niên các tôn giáo hoặc thành lập được 01 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên tôn giáo. (*) - Tổ chức hoạt động: Có kế hoạch; báo cáo kết quả (hoặc tin bài, hình ảnh minh chứng)
- Thành lập: Có Quyết định thành lập.
03 điểm
 
3.3 100% Bí thư Chi đoàn khóm, ấp tham gia sinh hoạt CLB Bí thư Chi đoàn. - Có kế hoạch và báo cáo kết quả chuyên đề. 02 điểm
3.4 Củng cố 50% chi đoàn khóm, ấp đạt chuẩn theo quy định   - Có kế hoạch và báo cáo kết quả chuyên đề. 06 điểm
3.5 Thực hiện Quản lý 100 % đoàn viên thông qua Phần mềm quản lý Đoàn viên (tính đến ngày 01/9/2016). - Số liệu thực tế trên phần mềm. 03 điểm
4/. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng (07 điểm)
4.1 Mỗi xã, phường Đoàn tiếp tục h tr lâu dài thêm 02 em học sinh (đội viên) có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập đúng theo yêu cầu. - Danh sách đăng ký ngay từ đầu năm
- Văn phòng Thành Đoàn theo dõi và chấm điểm.
03 điểm
4.2 Hội đồng Đội mỗi xã, phường tổ chức ít nhất 01 hoạt động vì đàn em thân yêu và chào mừng 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. - Có kế hoạch tổ chức, báo cáo chuyên đề (tin, bài, hình ảnh hoạt động).
- Hội đồng Đội Thành phố theo dõi và chấm điểm
04 điểm
(02 điểm/ nội dung)
5. Công tác thông tin, báo cáo; tính chấp hành những nội dung trọng tâm của Thành phố chỉ đạo (08 điểm)
- Mục 5.4 do Ủy ban Hội Thành phố theo dõi và chấm điểm.
- Các nục còn lại do  Văn phòng Thành Đoàn theo dõi và chấm điểm.
5.1 Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tháng và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.   02 điểm
5.2 Tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt động tập trung do Thành phố tổ chức, chỉ đạo.   02 điểm
5.3 Thu và đăng nộp đoàn phí đúng quy  định.   02 điểm
5.4 ít nhất 10 tin bài hoạt động trong năm.   02 điểm
Tổng số: 100 điểm
II/. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
1/. Quy định chung.
- Nếu đơn vị nào không có đầy đủ các văn bản minh chứng, hoặc không đóng đoàn phí đúng qui định, hoặc có 02 chỉ tiêu điểm liệt (0 điểm) thì BTV Thành Đoàn không xét thi đua năm 2016 đối với đơn vị đó. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính chấp hành của các đơn vị đối với các chủ trương, chỉ đạo của Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn có thể sẽ xem xét hạ bậc thi đua hoặc không xét thi đua đối với các đơn vị.
- Các đơn vị có nhiều chỉ tiêu vượt so với quy định hoặc đạt nhiều giải thưởng tại các Hội thi do Tỉnh, Thành phố tổ chức hoặc có các mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo thực hiện những nhiệm vụ đột xuất của địa phương, đơn vị đem lại hiệu quả và được chính quyền xác nhận sẽ được ưu tiên khi xét thi đua (nhưng phải có báo cáo đề nghị và các tài liệu minh chứng kèm theo).
- Đối với các nội dung có dấu (*) nếu tổ chức vượt 01 hoặc nhiều hơn số lượng quy định được cộng thêm số điểm của nội dung, hoạt động đó, nhưng cộng không quá 05 điểm/nội dung.
2/. Các bước triển khai, thực hiện.
          - Bước 1: Căn cứ vào chương trình thi đua này, tùy vào tình hình thực tế của địa phương, các xã, phường Đoàn xây dựng chương trình thi đua của đơn vị mình đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trên.
          Ban Thường vụ Thành Đoàn và các bộ phận, Nhà thiếu nhi thành phố phụ trách từng mảng hoạt động theo dõi tình hình, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình thi đua của từng đơn vị.
- Bước 2: Căn cứ vào chương trình thi đua, cuối năm Ban Thường vụ xã, phường Đoàn họp và tự chấm điểm kết quả thực hiện tại đơn vị (lưu ý cần phải đảm bảo các yêu cầu minh chứng cụ thể).
- Bước 3: Các Tổ kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cuối năm (do Ban Thường vụ Thành Đoàn thành lập hàng năm) tiến hành thẩm định, xem xét và thống nhất chấm điểm với các đơn vị tại buổi làm việc.
- Bước 4: Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, các Tổ kiểm tra, các bộ phận Thành Đoàn tiến hành họp xét và tham mưu cho BTV Thành Đoàn về kết quả thực hiện chương trình thi đua năm 2016 để tập thể BTV Thành Đoàn cho ý kiến.
3/. Hồ sơ tài liệu:
- Báo cáo tổng kết Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Bảng Tự chấm điểm chương trình thi đua.
- Tài liệu minh chứng (Không cần photo các văn bản đã gửi cho Thành Đoàn trong năm mà chỉ cần thống kê tên, số ký hiệu của các văn bản (đối với các nội dung có yêu cầu minh chứng bằng văn bản) tại cột “Tài liệu minh chứng” với các thông tin sau: Tên văn bản, số hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành văn bản để các bộ phận chuyên môn Thành Đoàn kiểm tra, thẩm định).
- Báo cáo đề xuất ưu tiên, điểm cộng (nếu có)
* Tất cả văn bản này đóng thành quyển và gửi về Ban Thường vụ Thành Đoàn trước ngày 07 ngày kiểm tra tại đơn vị. Nếu sau thời gian quy định Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ không xếp loại thi đua năm 2016 của đơn vị đó.
4/. Cách thức chấm điểm.
- Đạt dưới 50%: Không tính điểm chỉ tiêu đó
- Đạt từ 50% trở lên: Tính theo tỷ lệ % đạt được (Ví dụ: Nội dung 5đ, kết quả đạt 80% thì = 5 x 80/100 = 4đ)
- Không tổ chức các hoạt động tập trung theo chỉ đạo của Thành phố: trừ 2đ/1cuộc.
- Không tham gia các hoạt động tập trung do Thành phố tổ chức: trừ 2đ/1 cuộc (trường hợp vắng nếu có văn bản xin phép và được sự đồng ý của Thường trực Thành đoàn thì không trừ điểm)
- Không dự đủ và đúng thành phần các cuộc họp, hội nghị do Thành Đoàn triệu tập: trừ 2đ/cuộc (trường hợp vắng hoặc tham gia không đúng thành phần nếu có văn bản xin phép và được sự đồng ý của Thường trực Thành đoàn thì không trừ điểm).
- Chế độ thông tin, báo cáo: Gửi không đúng quy định trừ 0,5đ/ báo cáo, không gửi trừ 1đ/báo cáo.
* Giảm tỷ lệ nợ quá hạn chương trình vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội của các đơn vị:
+ Đối với các đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2015 dưới 0,5% không tăng tỷ lệ nợ quá hạn, được cộng 05 điểm.
+ Đối với các đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn năm 2015 trên 0,8 % giảm xuống dưới 0,5%, được cộng 05 điểm.
+ Đối với các đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn đến tháng 10/2016 trên 1%, bị trừ 05 điểm.
5/. Cách thức đánh giá:   
Căn cứ vào kết quả thực hiện Chương trình thi đua của các đơn vị và quá trình theo dõi, đánh giá của các bộ phận chuyên môn, tập thể Thường trực Thành Đoàn. Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tiến hành họp xét và xếp loại cuối năm (theo các mức quy định) đối với các đơn vị trực thuộc./.

 
 
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh đoàn, các Ban và VP TĐ;
- Ban Thường vụ Thành đoàn;
- Các xã, phường Đoàn;
- Lưu VP, XDĐ.
 
                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
                                                                                           BÍ THƯ
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                Nguyễn Thị Thúy LamTải văn bản: /uploads/van-ban/2016_07/chuong-trinh-thi-dua-khoi-xa-phuong.doc

Tác giả bài viết: Thành Đoàn

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa ĐécĐéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 953

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23415

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1641275

Văn Bản Mới

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập