CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trang nhất » Văn bản » Chương trình

Chương trình thi đua khối ngành 2016

Thứ năm - 07/07/2016 22:51
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC  
*** Sa Đéc, ngày 29  tháng 01 năm 2016
Số:    18   -CTr/ĐTN  
 
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA
Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên
Khối Đoàn ngành trực thuộc năm 2016
---------
 
- Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.
- Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 khối Đoàn ngành trực thuộc như sau:
 
I. NỘI DUNG.
Stt Nội dung thực hiện Điều kiện, yêu cầu minh chứng Điểm
đánh giá
1.  Công tác tuyên truyền, giáo dục (25 điểm)
 Do Bộ phận Xây dựng Đoàn theo dõi và chấm điểm.
1.1 Mỗi Đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 03 hoạt động tập trung chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, của tổ chức Đoàn. - Có kế hoạch; báo cáo hoặc tin bài và hình ảnh minh họa. 15 điểm
(05điểm /hoạt động)
1.2 Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Đảng, của Đoàn như: 6 bài học lý luận chính trị, Chỉ thị 03, Chỉ thị 42, Chỉ thị 01, Chương trình Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới, Phong trào 3 trách nhiệm, Phong trào 4 nhất i vi Thanh niên công nhân). - Có kế hoạch triển khai thực hiện từng nội dung ngay từ đầu năm, báo cáo kết quả (hoặc tin, bài, hình ảnh) triển khai và tổ chức thực hiện. 10 điểm
(02 điểm/nội dung)
 
 
2. Hai phong trào hành động (50 điểm)
- Mục 2.1 do Văn phòng Thành Đoàn theo dõi và chấm điểm.
- Các mục còn lại do Ủy ban Hội Thành phố theo dõi và chấm điểm.
2.1 Thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn. - Có văn bản đăng ký từ đầu năm (có xác nhận của cấp uỷ), kế hoạch thực hiện, có báo cáo tiến độ thực hiện (trước ngày 10/6/2016) báo cáo kết quả được Thành Đoàn công nhận (trước đợt kiểm tra cuối năm). 10 điểm
(05 điểm/nội dung)
 
2.2 Duy trì và thực hiện hiệu quả đoạn đường hoa theo phân công của Thành Đoàn.  - Có kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện (theo hướng dẫn của BTV Thành Đoàn). 10 điểm
2.3 Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016. - Có kế hoạch thực hiện, báo cáo chuyên đề
 
10 điểm
(05đ/nội dung)
2.4 Mỗi cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức ít nhất 02 kỳ nghỉ xanh/năm (trong đó có 01 hoạt động tại khóm, ấp phụ trách). - Có kế hoạch và tin bài, hình ảnh hoạt động
 
05 điểm
2.5 Có mô hình hoặc sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị (được cấp ủy xác nhận). - Có kế hoạch, bảng đăng ký đầu năm và tin bài, hình ảnh hoạt động
 
05 điểm
2.6  Cơ sở Đoàn có ít nhất 01 ĐVTN tham gia sinh hoạt tốt tại CLB Tiếng Anh thành phố.   10 điểm
3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (15 điểm)
-Do Bộ phận Xây dựng Đoàn theo dõi và chấm điểm.
3.1 Có kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn đạt hiệu quả; và có 95% đoàn viên xếp loại trong năm từ loại khá trở lên. - Có kế hoạch và báo cáo kết quả
- Thông báo kết quả xếp loại cuối năm
 
05 điểm
(2,5đ/nội dung)
3.2 Tham gia tốt các hoạt động tại chi đoàn khóm, ấp phụ trách. - Có kế hoạch phối hợp đầu năm.
 
05 điểm
 
3.3 Quản lý 100% đoàn viên trên Phần mềm quản lý Đoàn viên (tính đến ngày 01/9/2016).   05 điểm
4. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo và thông tin, báo cáo ( 10 điểm)
- Mục 4.4 do Ủy ban Hội Thành phố theo dõi và chấm điểm.
- Các nục còn lại do  Văn phòng Thành Đoàn theo dõi và chấm điểm.
4.1 Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu, đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.   2.5 điểm
4.2 Nộp Đoàn phí đúng chỉ tiêu và thời gian quy định.   2.5 điểm
4.3 Tham gia đầy đủ và đúng thành phần các cuộc họp và hoạt động tập trung do Tỉnh tổ chức.   2.5 điểm
4.4 Mỗi Chi đoàn có ít nhất 03 tin, bài hoạt động trong năm.   2.5 điểm
Tổng số: 100 điểm
 
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
1. Quy định chung.
- Nếu đơn vị nào không có đầy đủ các văn bản minh chứng, hoặc không đóng đoàn phí đúng qui định, hoặc có 02 chỉ tiêu điểm liệt (0 điểm) thì BTV Thành Đoàn không xét thi đua năm 2016 đối với đơn vị đó. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính chấp hành của các đơn vị đối với các chủ trương, chỉ đạo của Thành  Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn có thể sẽ xem xét hạ bậc thi đua hoặc không xét thi đua đối với các đơn vị.
- Các đơn vị có nhiều chỉ tiêu vượt so với quy định hoặc đạt nhiều giải thưởng tại các Hội thi do Tỉnh, thành phố tổ chức hoặc có các mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo thực hiện những nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, đơn vị đem lại hiệu quả và được cấp ủy hoặc chính quyền xác nhận sẽ được ưu tiên khi xét thi đua (nhưng phải có báo cáo đề nghị và các tài liệu minh chứng kèm theo).
- Đối với các nội dung có dấu (*) nếu tổ chức vượt 01 hoặc nhiều hơn số lượng quy định có thể cộng thêm số điểm của nội dung, hoạt động đó, nhưng cộng không quá 05 điểm/nội dung.
2. Các bước triển khai, thực hiện.
          - Bước 1: Căn cứ vào chương trình thi đua này, tùy vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, các Chi Đoàn ngành trực thuộc xây dựng chương trình thi đua của đơn vị mình đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trên.
          Ban Thường vụ Thành Đoàn và các bộ phận phụ trách từng mảng hoạt động theo dõi tình hình, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình thi đua của từng đơn vị.
- Bước 2: Căn cứ vào chương trình thi đua, cuối năm Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ các Chi đoàn họp và tự chấm điểm kết quả thực hiện tại đơn vị (lưu ý cần phải đảm bảo các yêu cầu minh chứng cụ thể).
- Bước 3: Các Tổ kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cuối năm (do Ban Thường vụ Thành Đoàn thành lập hàng năm) tiến hành thẩm định, xem xét và thống nhất chấm điểm với các đơn vị tại buổi làm việc.
- Bước 4: Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, các Tổ kiểm tra, các bộ phận Thành Đoàn tiến hành họp xét và tham mưu cho BTV Thành Đoàn về kết quả thực hiện chương trình thi đua năm 2016 để tập thể BTV Thành Đoàn cho ý kiến.
3. Hồ sơ tài liệu.
- Báo cáo tổng kết Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Bảng Tự chấm điểm chương trình thi đua.
- Tài liệu minh chứng (Không cần photo các văn bản đã gửi cho Thành Đoàn trong năm mà chỉ cần thống kê tên các văn bản (đối với các nội dung có yêu cầu minh chứng bằng văn bản) tại cột “Tài liệu minh chứng” với các thông tin sau: Tên văn bản, số hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành văn bản để các bộ phận chuyên môn Thành Đoàn kiểm tra, thẩm định).
- Báo cáo đề xuất ưu tiên điểm thưởng (nếu có)
* Tất cả văn bản này đóng thành quyển và gửi về Ban Thường vụ Thành Đoàn trước ngày kiểm tra tại đơn vị trước 07 ngày. Nếu sau thời gian quy định Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ không xếp loại thi đua năm 2016 của đơn vị đó.
4. Cách thức chấm điểm.
- Đạt dưới 50%: Không tính điểm chỉ tiêu đó
- Đạt từ 50% trở lên: Tính theo tỷ lệ % đạt được (Ví dụ: Nội dung 5đ, kết quả đạt 80% thì = 5 x 80/100 = 4đ)
- Không tổ chức các hoạt động tập trung theo chỉ đạo của tỉnh: trừ 2đ/1cuộc.
- Không tham gia các hoạt động tập trung do tỉnh, thành phố tổ chức: trừ 2đ/1 cuộc (trường hợp vắng nếu có văn bản xin phép và được sự đồng ý của Thường trực Thành đoàn thì không trừ điểm)
- Không dự đủ và đúng thành phần các cuộc họp, hội nghị do thành phố triệu tập: trừ 2đ/cuộc (trường hợp vắng hoặc tham gia không đúng thành phần nếu có văn bản xin phép và được sự đồng ý của Thường trực Thành đoàn thì không trừ điểm).
- Chế độ thông tin, báo cáo: Gửi không đúng quy định trừ 0,5đ/ báo cáo, không gửi trừ 1đ/báo cáo.
5. Cách thức đánh giá.
Căn cứ vào kết quả thực hiện Chương trình thi đua của các đơn vị và quá trình theo dõi, đánh giá của các bộ phận chuyên môn, Thường trực Thành Đoàn. Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tiến hành họp xét và xếp loại cuối năm (theo các mức quy định) đối với các đơn vị trực thuộc./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh đoàn, các Ban và VP TĐ;
- Ban Thường vụ Thành đoàn;
- Các cơ sở Đoàn khối ngành trực thuộc;
- Lưu VP, XDĐ.

 TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

                        Nguyễn Thị Thúy Lam

Tác giả bài viết: Thành Đoàn

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 82

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22544

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1640404

Văn Bản Mới

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập